Put to the test : Les Vitelloni

The boys from Fengkuei

Feng-Kuei-lai-te jen

Hou Hsiao-hsien

1983
Taiwan
1h41
Fiction
Col.
VOSTF
Cast
Cheng-Che Niu, Hsiu-Ling Lee, Chung-Hua Tou, Li-yin Yang,
Screenplay
Tien-Wen Chu
Photography
Kunhou Chen
Sound
Jian-shen Shin
Music
Tsung-sheng Li
Editing
Ching-song Liao
Production
Evergreen Productions

Films in the Retrospective